179. ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของแพทยสภา