178. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เรื่อง ทางสว่างของจิตเวช (The 1st Internationjal Recovery Allianve Conference 2017 : Bringing Mental Illness into the Light) และขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ