173. คำสั่ง อย. ที่ 373/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยา