172. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรตติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/2563)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน