168. ขอส่งบทสรุปผู้บริหารและข้อสั่งการการประชุมทางไกล (Video Conference) มอบนโยบายมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019