167. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ