167. ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ