162. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)