161. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน “การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8”