160. ขอเชิญร่วมฝึกอบรม เรื่อง “วิทยากรเสริมสร้างความสุขด้วยสติในองค์กร”