157. ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อห้องประชุมสำนักวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 3