152. มาตรการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019