148. คำสั่ง อย. ที่ 345/60 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการฯ