147. มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการ ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข