144. การทำสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)