14. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในประทเศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563