137. คำสั่ง สธ ที่ 717/61 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง