13. การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564