129. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน