124. ขออนุมัติใช้พฤติกรรมที่ควรทำ (Do) และไม่ควรทำ (Don’t) ในการส่งเสริมค่าน่ายม Thai FDA