122. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 519/63 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง