เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ และการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี colistin ในสูตร

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ และการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี colistin ในสูตร ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย

  1. หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์    และการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี Colistin ในสูตร
  2. กำหนดการประชุมรับฟังความเห็นเกณฑ์ขึ้นทะเบียนฯ
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
  4. เอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่ email : dada-2530@hotmail.com
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560