เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ

-เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : herbfda@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560