เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการยาแผนโบราณเพื่อรองรับการตกลงตามข้อกำหนดอาเซียนเกี่ยวกับยาแผนโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561

– เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการยาแผนโบราณเพื่อรองรับการตกลงตามข้อกำหนดอาเซียนเกี่ยวกับยาแผนโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้โปรดพิจารณาให้ความเห็น โดยกรอกความเห็นของท่านลงในแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการยาแผนโบราณ และส่งกลับมาที่ กลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่เบอร์โทรสาร 02 590 7164 หรือทาง e-mail: herbfda@gmail.com

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน