เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2561

– เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมาย ได้ทาง email druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน