เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. …

– เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. … ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ตอบรับการเข้าร่วมประชุมและส่งคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับ กม.ปปช./เกณฑ์จริยธรรมฯ แบบออนไลน์ https://goo.gl/jDUiMe ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ scan ผ่าน QR code แบบตอบรับการเข้าประชุม