เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องยาแผนโบราณในรูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

  1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ฉบับที่…พ.ศ….
  2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาแผนโบราณ พ.ศ….
  3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้งแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา  และข้อความของคำเตือน  ฉบับที่…
  4. (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่…/….  เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในรูปแบบยาชนิดรับประทาน  ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
  5. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
  6. เอกสารประกอบการนำเสนอ การรับฟังความคิดเห็นฯ
          ท่านที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น โปรดส่งความคิดเห็นของท่านกลับมาที่กลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร
ที่อยู่ สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 0 2590 7164 หรือ e-mail : herbfda@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน