เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)

– เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่าน โดยเป็นจดหมายเรียนผู้อำนวยการสำนักยา หรือผ่าน druglaw@fda.moph.go.th

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน