120. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในกาดรศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7