(ร่าง) กฎกระทรวง ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561)

(ร่าง) กฎกระทรวง ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561)

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดในหมวด Function 05: LI ของ Good Manufacturing Practice (GMP) ตาม Prequalification (PQ) และได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 คือ ปรับ/แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว เกี่ยวกับเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตฯ และการกำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาและการกระจายยาที่ดี  (GDP & GSP)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว จะเป็นการควบคุมกำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานการจัดเก็บและกระจายยาที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของยาที่ผลิต ทำให้ยาที่ไปถึงผู้บริโภคยามีคุณภาพ ทั้งนี้ยังได้เพิ่มแนวทางในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตอีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว

ในการนี้ สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ .. พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1335-2546-25-9-2561  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน