118. ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย