11. การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563