102. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขา DMS6 กระทรวงสาธารณสุข