แบบฟอร์มสำหรับระบบสารสนเทศด้านยา

รายการเอกสาร
1.คำขอใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดูเอกสาร
2.แบบคำขอสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดูเอกสาร
3.แบบคำขอ Username ระบบ eCTDดูเอกสาร
4.แบบฟอร์มการขอรหัสสำหรับใช้งานระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดูเอกสาร
​5.แบบฟอร์มขอสิทธิการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติดูเอกสาร
6.แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลาออก หรือโอนย้ายดูเอกสาร
7.แบบฟอร์มแจ้งขอ Password ใหม่ [สำหรับผู้ที่มี Account อยู่แล้ว]ดูเอกสาร
8.แบบคำขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านยาภายใต้ระบบ Skynet
-(สำหรับเจ้าหน้าที่กองยา) ฉบับปรับปรุงที่ 20200428ดูเอกสาร
-(สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น) ฉบับปรับปรุงที่ 20191119ดูเอกสาร
9.หนังสือรับรองการรักษาความลับระบบสารสนเทศ
9.1  สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำดูเอกสาร
 9.2  สำหรับลุกจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ดูเอกสาร
10.แบบฟอร์มแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์
10.1 แบบฟอร์มแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ (แบบ ศ.1)ดูเอกสาร
10.2 แบบฟอร์มแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ (แบบ กลุ่มพัฒนาระบบ)ดูเอกสาร
11.หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม CO1) F-D2-119ดูเอกสาร
12.แบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-D2-118)ดูเอกสาร
13.แบบขออนุมัติตอบข้อหารือทางอีเมล์ drug@fda.moph.go.thดูเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน