เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)

  1. ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  2. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  3. เอกสารประกอบการประชุม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน