เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงสำหรับยาชีววัตถุ