เรื่อง สำนักยาขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่……./๒๕๖๓ เรื่อง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๘๖๗/๒๕๓๓ และ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๕๘/๒๕๓๔

เรื่อง สำนักยาขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่……./๒๕๖๓ เรื่อง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๘๖๗/๒๕๓๓ และ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๕๘/๒๕๓๔

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล์ legendofnaya@gmail.com หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่………/2563 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 867/2533 และ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 158/2534

startDate1/28/2020 EndDate2/12/2020 EventDate1/28/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน