เรื่อง สำนักยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีทะเบียนตำรับยาเดี่ยวสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของยาเฮ็กซาคลอโรฟีน (Hexachlorophene) ชนิดใช้ภายนอก ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับ Hexachlorophene จำนวน 2 ฉบับคือ

เรื่อง สำนักยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีทะเบียนตำรับยาเดี่ยวสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของยาเฮ็กซาคลอโรฟีน (Hexachlorophene) ชนิดใช้ภายนอก ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับ Hexachlorophene จำนวน 2 ฉบับคือ

  1. (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ .. /2563 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของยาเฮ็กซาคลอโรฟีน (Hexachlorophene) ชนิดใช้ภายนอก
  2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ..

ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล npnc@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวง สธ ที่ ../2563 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของยาเฮ็กซาคลอโรฟีน (Hexachlorophene) ชนิดใช้ภายนอก

แบบแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ สธ เกี่ยวกับการเพิ่มข้อความคำเตือนของยา Hexachlorophene

startDate1/27/2020 EndDate2/12/2020 EventDate1/27/2020