เรื่อง (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ

– เรื่อง (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ

1. เรื่อง  เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 2
2. เรื่อง  กําหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการที่กำหนดต้องรายงานต่อสํานกงานคณะกรรมการอาหารและยา
     2.1 เอกสารท้ายประกาศ ฯ
3. (ร่าง)  เรื่อง  รายงานประจำปี เกี่ยวกับการผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน
     3.1 เอกสารท้ายประกาศฯ เรื่อง  รายงานประจำปี เกี่ยวกับการผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : rorrub@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560