เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ

– เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่าน โดยเป็นจดหมายเรียนผู้อำนวยการสำนักยา หรือผ่าน druglaw@fda.moph.go.th
       1. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….
       2. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….
       3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
       4. รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 
หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามไฟล์แนบด้านล่าง
2. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมได้ทางเว็บไซต์สำนักยา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน