เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในต่างประเทศ 

– เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในต่างประเทศ  
               หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดส่งความคิดเห็นกลับมายังกลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร ที่อยู่ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือเบอร์โทรสาร 0 2590 7164 หรือ E-mail : herbfda@gmail.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน