เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐