เรื่อง รับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง”

     ทั้งนี้ โปรดพิจารณาให้ความเห็น โดยกรอกความเห็นของท่านในแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นและส่งกลับมาที่ งานประเมินทะเบียนชีววัตถุ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จนนทบุรี หรือที่เบอร์โทรสาร 0 2591 8463 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน