เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยา (ฉบับที่ 2)

หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดส่งความคิดเห็นกลับมายัง งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือเบอร์โทรสาร 0 2591 9623 หรือทางจดหมายอิเล็ก หรือ E-mail : korrub@fda.moph.go.th  ภายในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง