เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในประเด็น “อัตราจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา”