เรื่อง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับกรณีการสำรองยาต้านเชื้อไวรัสหรือวัคซีน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับกรณีการสำรองยาต้านเชื้อไวรัสหรือวัคซีน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ส่งความเห็นผ่านทางอีเมล druglaw@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับกรณีการสำรองยาต้านเชื้อไวรัสหรือวัคซีน พ.ศ. 2563
2. แบบคำขอท้ายประกาศ ฯ
2.1 คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการสำรองยาต้านไวรัสหรือวัคซีน
2.2 แบบแสดงความจำนงและรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3 แบบรายงานการนำเข้ายาต้านไวรัส
2.4 แบบรายงานการใช้ยาทุก 4 เดือน

startDate3/5/2020 EndDate3/19/2020 EventDate3/5/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน