เรื่อง ขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีทะเบียนตำรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของ Ampicillin+Cloxacillin และ Amoxicillin+Dicloxacillin

เรื่อง ขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีทะเบียนตำรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของ Ampicillin+Cloxacillin และ Amoxicillin+Dicloxacillin ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่../2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสกน QR code เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือส่งความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ patcharawan.p@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ
1. (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่../2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
2. ช่องทางออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ../2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

startDate1/23/2020 EndDate2/7/2020 EventDate1/23/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน