เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510(ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510(ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)

  • เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน