เรื่อง  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาที่มีนิโคติน (Nicotine) รูปแบบหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว และรูปแบบแผ่นแปะ จำนวน 2 ฉบับ

– เรื่อง  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาที่มีนิโคติน (Nicotine) รูปแบบหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว และรูปแบบแผ่นแปะ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
          ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งความเห็นของท่านกลับมายัง druglaw@fda.moph.go.th หรือ druglawfda@gmail.com ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561