เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นโปรดส่งมาทาง Email: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน